+421 910 545 137 info@tronos.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie a oznámenia vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej „nariadenie“)


Prevádzkovateľ webu

Prevádzkovateľom stránky www.tronos.sk je marketingová agentúra:

Tronos s. r. o.
Nám. arm. gen. L. Svobodu 2678/19
085 01 Bardejov
Slovensko

IČO:  54042101
DIČ:  2121553544
IČ DPH:  SK2121553544, podľa §7a
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 42729/P


Ako nás viete kontaktovať?

Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.
E-mail: info@tronos.sk
Tel.: +421 910 545 137

Spracúvame nasledovné osobné údaje:

Meno a priezvisko
Email
Telefónne číslo

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

a) Predzmluvný vzťah – Poskytovanie služieb
Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby potrebujeme Vaše osobné a kontaktné údaje na spätné kontatkovanie a vypracovanie ponuky.  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom: poskytovania informácií, prijatia, zaevidovania a vybavenia nezáväznej objednávky. Vaše údaje spracúvame na základe zákona, za účelom predzmluvného vzťahu, smerujúceho k uzatvoreniu zmluvy, t.j. Váš osobitný súhlas nie je potrebný.


b) Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o službách a marketingovej analýze. V prípade, ak ste  nám ešte nezaslali nezáväznú objednávku, Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 

c) Ochrana právnych nárokov
Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany právnych nárokov za nevyhnutné z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom. Vaše údaje spracúvame teda na základe nášho oprávneného záujmu, t.j. Váš osobitný súhlas nie je potrebný.

Vyhlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má zavedenú štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

Dotknuté osoby​

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb, a to najmä klientov, zamestnancov, zmluvných partnerov a pod.

Prenos do tretích krajín

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Uchovávanie osobných údajov

Tronos s.r.o. bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov.

Odvolanie súhlasu ( Čl.7 odst.3 GDPR)

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel na ktorý ste nám dali súhlas, v tom prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvané a budú zlikvidované. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu.